Pravidla závodu

Každý závodník, který se rozhodne zúčastnit krosového večerního závodu Nigt.Snow?RUN - svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu prohlašuje, že:

 • se účastní tohoto závodu dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Dále je si vědom, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody, které mu vzniknou během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu),
 • jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu,
 • v případě nehody, úrazu, zranění, či podobné události, která vznikne v souvislosti s jeho účastí v závodu, se zavazuje, že nebude vůči pořadateli nárokovat náhradu újmy,
 • je obeznámen s tím, že pořadatel odpovídá jen za povolení k využití místa pořádání závodu, zejména za místo startu, cíle, značených tras, avšak neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo traťovými zvláštnostmi,
 • pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere na vědomí, že je třeba na takových komunikacích dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu,
 • se zavazuje pomoci soupeři v případě ohrožení jeho života či zdraví,
 • se zavazuje dodržovat standardní pravidla fair-play,
 • bere na vědomí, že každý závodník musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO, která jsou uvedena v ustanovení § 26 zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle ustanovení § 29 a § 34 ZOPK,
 • svou registrací do závodu dává souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s použitím své e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři (on-line formulář, čestná prohlášení) pro marketingové účely pořadatele akce; registrovaný má právo svůj souhlas odvolat, a to emailem na adresu nightsnowrun.cz@gmail.com,
 • souhlasí s tím, že v průběhu závodu budou pořizovány foto/video materiály, které budou následně použity pro tiskové, rozhlasové, televizní, marketingové aj. účely pořadatele,
 • akceptuje doporučenou výbavou (funkční čelovku a dostatečně nabitý mobilní telefon).